Штампа

Школски развојни план

Posted in АКТИ ШКОЛЕ

                   ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШРП

 Маријана Лазовић – педагог, руководилац Актива

Ђорђе Митровић – учитељ

Гордана Стакић – наставник

Мирјана Лазовић – учитељ

Данијела Ћирковић – наставник

Маја Кораксић – Ученички парламент

Момчило Митровић – члан Савета родитеља

Раде Ћирковић – представник локалне самоуправе

Лела Ђачић – директор школе

                                      

                    АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ

           Развојни план ОШ „Степа Степановић“настао је као продукт тимског рада Стручног актива за самовредновање и Стручног актива за развојно планирање.

        Да би се дошло до објективног увида у актуелну ситуацију у којој се школа налази, пружена је могућност изношења ставова, мишљења и предлога свих интересних група – ученика, родитеља, наставног и ненаставног особља, то јест свих чланова колектива.

         Како би интереси и ставови ученика били заступљени у ШРП, направљен је увид и анализа записника са састанака Ученичког парламента, интервјуисани представници ученика, а међу члановима Актива за ШРП је и једна ученица.

         Своје мишљење и идеје родитељи су имали прилике да саопште, продискутују и испишу предлоге на седницама Савета родитеља.Такође су изабрали свог представника у Актив за ШРП.

         Наставно особље се бавило проблемима у школи и предлозима задатака које треба реализовати у наредном периоду, сагледавајући снаге и слабости школе.

         Поред наведених „извора“, чланови Актива за ШРП направили су и детаљан увид у извештају тимова за самовредновање свих кључних области, на основу тога излистали снаге и слабости школе и приступили изради Школског развојног плана за период од школске 2010/2011. до 2014/2015.године.