Штампа

Годишњи план рада

Posted in АКТИ ШКОЛЕ

       ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

                                        ОШ "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ"

                                         Горња Горевница

                                            За школску 2012/2013. годину

 

Циљеви и задаци Годишњег плана рада школе:

Годишњим планом рада утврђује се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања, односно планира образовно-васпитни рад, одређују задаци и координирају делатности и активности педагошких чинилаца у школи и непосредној друштвеној заједници, ради обезбеђења одговарајућег утицаја на ученике, перманентног побољшања квалитета образовно-васпитне делатности и стварања услова за свестран развој личности.

 

Циљ Годишњег плана рада школе је да се у њему:

  • разраде и конкретизују образовно-васпитни задаци
  • синхронизују разни задаци
  • обезбеди правовремено праћење и информисање о квалитету извршених послова
  • вреднују остварени резултати